Asmens tapatybės kortelė ir pasas

Sukurta 2015.02.20 / Atnaujinta 2023.02.24 16:10

 

Pilietis, gyvenantis užsienio valstybėje, dėl asmens tapatybės kortelės arba paso išdavimo/keitimo gali kreiptis:

 • Į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą užsienio valstybėje;
 • Jei yra Lietuvos Respublikoje – į Migracijos departamentą.

Asmens tapatybės kortelė keičiama, jei:

 • Pilietis pakeičia vardą (-us), pavardę, lytį, gimimo datą, gimimo vietą, asmens kodą;
 • Ji tapo netinkama naudoti;
 • Joje yra netikslių įrašų;
 • Pasibaigė jos galiojimo laikas;
 • To pageidauja pilietis.

Pasas keičiamas, jei:

 • Pilietis pakeičia vardą (-us), pavardę, lytį, gimimo datą, gimimo vietą, asmens kodą;
 • Jis tapo netinkamas naudoti;
 • Jame yra netikslių įrašų;
 • Pasibaigė jo galiojimo laikas;
 • Išnaudoti vizoms skirti lapai;
 • To pageidauja pilietis.

Asmens tapatybės kortelė galioja:

 • 2 metus, jei ji išduota piliečiui iki 5 metų amžiaus;
 • 5 metus, jei ji išduota piliečiui nuo 5 iki 16 metų amžiaus;
 • 10 metų, jei ji išduota piliečiui nuo 16 metų iki 70 metų amžiaus;
 • 30 metų jei ji išduota piliečiui nuo 70 metų amžiaus.

Pasas galioja:

 • 2 metus, jei jis išduotas piliečiui iki 5 metų amžiaus;
 • 5 metus, jei jis išduotas piliečiui nuo 5 iki 16 metų amžiaus;
 • 10 metų, jei jis išduotas piliečiui nuo 16 metų amžiaus.

DĖMESIO:    

Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės arba paso galiojimo laikas nėra tęsiamas, o vietoj baigusio (baigiančio) galioti dokumento išduodamas naujas.

SVARBU:

 • Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos asmens tapatybės kortelę arba pasą išduoda/keičia tik bendrąja tvarka. Nuo prašymo pateikimo dienos tai gali užtrukti iki dviejų mėnesių. Jei asmens tapatybės kortelė ar pasas keičiamas pasikeitus asmens duomenims (vardui, pavardei ar kt.) arba jei  pirmasis dokumentas išduodamas vaikui – jo išdavimo laikas gali būti ilgesnis.
 • Skubos tvarka asmens tapatybės kortelę arba pasą keičia tik Migracijos departamentas Lietuvoje – per 1 ar per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos.
 • Jeigu Lietuvos Respublikos piliečio asmens tapatybės kortelė ar pasas baigė galioti ar yra prarasti ir asmuo neturi kito galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (asmens tapatybės kortelės ar paso) ir prireikia skubiai grįžti į Lietuvą, konsulinė įstaiga gali išduoti grįžti į Lietuvą laikiną kelionės dokumentą – asmens grįžimo pažymėjimą.
 • Asmens tapatybės kortelės kontaktinės elektroninės laikmenos aktyvavimo duomenys (slaptažodis) išduodami tik asmenims nuo 14 metų. Atsiimti voką su slaptažodžiu galima tik atvykus asmeniškai arba paštu. Įgaliotam asmeniui vokas su slaptažodžiu neįteikiamas.
 • Asmuo turi teisę atsisakyti paimti asmens tapatybės kortelės kontaktinės elektroninės laikmenos aktyvavimo duomenis (slaptažodį).

 

Reikalavimai dokumentų pateikimui:

 • Dėl asmens tapatybės kortelės arba paso išdavimo/keitimo Lietuvos Respublikos pilietis turi asmeniškai atvykti į Lietuvos Respublikos ambasadą Vienoje;
 • Dėl atvykimo datos ir laiko reikalinga registruotis iš anksto elektroniniu būdu;
 • Asmenys, vyresni nei 16 metų amžiaus, prašymą ir kitus dokumentus pateikia asmeniškai.
 • Jeigu asmeniui nuo 16 iki 18 metų anksčiau  nebuvo išduotas asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas, į Ambasadą turi atvykti kartu su vienu iš tėvų ar globėju (rūpintoju);
 • Asmeniui iki 16 metų prašymą ir kitus dokumentus pateikia vienas iš tėvų ar globėjų;
 • Pateikiant vaiko nuo 2 metų iki 16 metų prašymą, turi dalyvauti ir jis pats. Pateikiant dokumentus piliečio iki 2 metų – jam atvykti į konsulinę įstaigą nebūtina;
 • Asmens tapatybės kortelė arba pasas konsulinėje įstaigoje išduodamas tik Lietuvos piliečiams, gyvenantiems užsienyje, t.y. deklaravusiems išvykimą iš Lietuvos į užsienio valstybę. Pakeitusisiais gyvenamąją vietą nelaikomi:
  • konsulinėse įstaigose bei atstovybėse prie tarptautinių organizacijų, tarptautinėse organizacijose dirbantiems asmenims ir kartu su jais išvykusiems šeimos nariams visą darbo šiose įstaigose ar organizacijose laiką;
  • asmenims, atliekantiems privalomąją arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą;
  • asmenims, kurie gydosi stacionarinėse sveikatos priežiūros įstaigose;
  • moksleiviams ir studentams mokymosi laikotarpiu (išskyrus nepilnamečius, kurių tėvai yra deklaravę gyvenamąją vietą užsienio valstybėje);
  • asmenims, atliekantiems laisvės atėmimo bausmę, laikomiems kardomojo kalinimo vietoje;
  • jūreiviams.
 • Iki piliečiui bus išduotas naujas asmens tapatybės kortelė ar pasas, jo pateiktas Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas jam grąžinamas.

 

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti asmens tapatybės kortelės arba paso išdavimui/keitimui:

 

Paso arba asmens tapatybės kortelės atsiėmimo tvarka

Asmens tapatybės kortelę arba pasą pilietis atsiimti gali asmeniškai atvykęs į konsulinę įstaigą arba minėtus dokumentus gali atsiimti piliečio įgaliotas asmuo, kitas teisėtas atstovas ar piliečio rašytiniame prašyme išduoti asmens tapatybės kortelę ar pasą nurodytas asmuo, pateikęs savo asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą.

Atsiimti piliečio iki 16 metų asmens tapatybės kortelę arba pasą turi, o piliečio nuo 16 iki 18 metų gali vienas iš tėvų, pateikęs savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Atsiimant naują asmens tapatybės kortelę ar pasą, turi būti pateiktas keičiamas Lietuvos Respublikos asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas. Jis pažymimas kaip negaliojantis ir grąžinamas.

Jei pilietis pageidauja, asmens tapatybės kortelė/pasas gali būti siunčiami konsulinės įstaigos pasirinktu saugiu būdu. Išsiųsti asmens tapatybės kortelė/pasas negalioja tol, kol konsulinė įstaiga paštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis negauna pranešimo apie dokumento gavimą. Gavus pranešimą, konsulinė įstaiga asmens tapatybės kortelę/ pasą aktyvuoja.

 

Koks yra konsulinis mokestis už Lietuvos Respublikos tapatybės kortelės ar paso išdavimą/keitimą?

Konsulinis mokestis už asmens tapatybės kortelės arba paso keitimą/išdavimą ar dokumentų asmens tapatybės kortelei arba pasui pakeisti/išduoti priėmimą ir perdavimą – 100 EUR.

Konsulinio mokesčio lengvatos už paso keitimą/išdavimą ar dokumentų pasui pakeisti/išduoti priėmimą ir perdavimą taikomos:

50 % – vaikams iki 18 metų, taip pat asmenims, kuriems sukako senatvės pensijos amžius, nustatytas Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme.

100 % – vaikams, kuriems nustatyta globa ar rūpyba; užsienio valstybių išlaikomiems stacionariose globos įstaigose asmenims; vienišiems asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių; asmenims, kuriems nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis; asmenims iki 18 metų, kuriems nustatytas neįgalumo lygis; pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams, kuriems kario savanorio ar laisvės kovų dalyvio teisinis statusas pripažįstamas Lietuvos Respublikos pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių teisinio statuso įstatyme nustatyta tvarka, ir Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo 3 straipsnyje nurodytiems nuo okupacijų nukentėjusiems asmenims, kuriems pagal šį įstatymą pripažįstamas nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinis statusas.

Dokumentų Lietuvos Respublikos pasui išduoti ar keisti pateikimas registruotu paštu arba per kurjerį

Jeigu Lietuvos Respublikos pilietis dėl nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ar karantino laikotarpiu užsienio valstybėse taikomų valstybių sienų kirtimo arba judėjimo jų teritorijose ribojimų negali atvykti į Migracijos departamentą ar į LR įstaigą pateikti dokumentų dėl paso išdavimo ar keitimo, konsulinė įstaiga elektroninėmis vaizdo ir garso perdavimo priemonėmis įsitikinusi tokio piliečio tapatybe, gali dokumentus dėl paso išdavimo ar keitimo priimti registruotu paštu arba per kurjerį.

Dėl dokumentų pateikimo registruotu paštu arba per kurjerį su konsuline įstaiga turi būti susitarta iš anksto.

Prašymas ir dokumentai gali būti pateikti, jeigu:

 • piliečio, kuriam bus išduotas ar pakeistas pasas, duomenys yra Gyventojų registre;
 • jam jau buvo išduotas asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas (išskyrus jeigu kreipiamasi dėl pirmojo paso išdavimo piliečiui iki vienerių metų amžiaus);
 • pilietis neturi galiojančio kelionės dokumento arba iki kelionės dokumento galiojimo pabaigos liko ne daugiau kaip 3 mėnesiai

Teikiant dokumentus dėl paso išdavimo ar keitimo registruotu paštu arba per kurjerį visiems piliečiams nuo 12 metų amžiaus šia tvarka išduodami pasai galios ne ilgiau kaip 12 mėn.  Dokumentų asmens tapatybės kortelės išdavimui ar keitimui registruotu paštu ar per kurjerį pateikti negalima.

DĖMESIO:

Konsulinio mokesčio lengvatos taikomos tik už paso išdavimą/keitimą.

Daugiau informacijos apie asmens tapatybę liudijančius dokumentus (pasus ir asmens tapatybės korteles) rasite Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje arba Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje.

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha